ျမန္မာ/အိႏိၵယနယ္စပ္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာ့ေျမာက္ဘက္စြန္းမွာ သမိုင္းဝင္အင္းတစ္ခုရွိပါတယ္။ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အနိ႒ာရံုအျပည့္နဲ႔ေရးထားတဲ့ အင္းတစ္ခု၊ သူ႔နာမည္ကေတာ့....

The Lake of No Return (သို႔) ျပန္လမ္းမဲ့အင္း (သို႔) ေနာင္ယန္းအင္း

img 0575b

Read more: The Lake of No Return (သို႔) ျပန္လမ္းမဲ့အင္း

Go to top