door

သမိုင္းဦး ဘုံေျမေခတ္က  ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈ ဟူ၍မရွိခဲ့။ ဝိုင္းလုပ္ ဝိုင္းစား၊ ႏိုင္သေလာက္လုပ္၊ လိုသေလာက္ယူပင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အားလုံး စုေပါင္းေနထိုင္ၾက၊ စုေပါင္းရွာေဖြၾက၊ စုေပါင္းစားၾကေလရာ သူ႔ဟာ ငါ့ဟာဟူ၍မရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္ေသာ အရာဝတၴဳမ်ားအ တြက္ ပူပန္ရသည္လည္းမရွိခဲ့။ သို႔ရာတြင္ ထိုမွ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ယဥ္ေက်းမႈ တိုးတက္လာသည္ဟုဆိုၾကရာတြင္မူ ပုဂၢလိက ပိုင္ဆိုင္မႈ ေတြ ရွိ လာၾကေတာ့သည္။ငါ့အိမ္၊ ငါ့ေျမ၊ ငါ့ပစၥည္း အစရွိသျဖင့္ မိမိ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ အရာတို႔အတြက္ တာဝန္ယူမႈမ်ား၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာၾက ရေလေတာ့ သည္။ ဤတြင္ အိမ္တံခါး၊ ၿခံတံခါးမ်ား ေပ ၚေ ပါက္လာၾကျပီး ယင္းတံခါးမ်ားကိုအျခားသူ တို႔ အလြယ္တကူမဖြင့္ႏိုင္ၾကေစရန္ ႀကံဆတီထြင္ မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာၾကရသည္။

 

ခ်ပ္(ဘ္)တီထြင္ခဲ့သည့္ တံခါးေသာ့တစ္ခု

key1

တံခါးမ်ားတြင္ ခတ္ေသာ ေသာ့ဟူ၍ အေစာဆုံး ေတြ႕ရွိရသည္မွာမူ ေရွးေဟာင္း အဆီး ရီးယန္း လူမ်ဳိးတို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခုတြင္ျဖစ္သည္။ ထိုမွေ နာက္ပို င္း တြင္ အီဂ်စ္လူမ်ဳိးတို႔က သစ္သားမင္းတုပ္သဖြယ္ တံ ခါး ပိတ္သည့္ကိရိယာမ်ဳိးကို တီထြင္အသုံးျပဳလာၾကေလ၏။ တံခါးတြင္ေဖာက္ထားေသာ အေပါက္ တ စ္ေပါက္တြင္းသို႔ သစ္သား ေခ်ာင္းတစ္ခုကိုထိုးသြင္း ကာ ေသာ့ခတ္သည့္သဖြယ္ တံခါးကိုပိ တ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ သတၱဳျဖင့္အလုံးစုံျပဳလုပ္ထားေသာ တံခါးေ သာ့မ်ဳိးကိုမူ ခရစ္ႏွစ္ ၈၇ဝ ႏွင့္ ၉ဝဝ ခန္႔ ေလာက္တြင္မွ စတင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ အဂၤလိပ္တို႔က စတင္တီထြင္လာၾကသည္ဟု ဆိုၾကေသာ္ ျငား ခရစ္ေတာ္  မေပၚ မီႏွစ္ေ ပါင္း ၆ဝဝခန္႔ ကတည္းကပင္လွ်င္ ေရွးသူေဟာင္းတို႔က တီထြင္ ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကေလသည္။

 

 

 

ခတၱမႏၵဴၿမိဳ႕တြင္ေတြ႕ရေသာ အလယ္ေခတ္က တံခါးေသာ့တစ္မ်ဳိး

key3

ေရာမ ေခတ္ေရာက္သည္ တြင္မူ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ား ကို ေသတၱာမ်ား၊ အခန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းသိမ္းဆည္း ထားၾကၿပီးေသာ့ မ်ားကို လက္စြပ္သ ဖြယ္ ဝတ္ဆင္ၾကသည့္ဓေလ့ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသးသည္။ ထို႔ေ နာ က္၁၈ ရာစုေခတ္ သို႔ေရာက္လာၿပီး စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ဟုေခၚဆိုသည့္ စက္႐ုံ လုပ္ငန္းမ်ား အထူးတိုးတက္ဖြံ႕ ၿဖိဳးလာသည္တြင္မူအႏုစိတ္ အင္ဂ်င္နီယာပညာ တိုးတက္ လာၿပီးေနာက္ ႐ႈပ္ေ ထြး တိက်ေ သာ ေသာ့မ်ား ေပၚေပါက္ လာေလေတာ့ သည္။ ဤတြင္ တံခါး တြင္လက္ကိုင္သဖြယ္ လွည့္ဖြင့္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေသာ့တံျဖင့္ပါခတ္ႏိုင္ေသာတံခါးေသာ့မ်ား ေပၚေပါက္လာ၏။ ယင္းေသာ့မ်ဳိးကို ၁၇၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရာ ဘတ္ဘာရြန္ဆိုသူက စတင္ တီထြင္ ခဲ့သည္။ ယေန႔ထက္တိုင္ အသုံးျပဳေနၾကဆဲ တံခါးေသာ့မ်ဳိးျဖစ္ေလ၏။ အတြင္းတြင္ေမာင္းတံ ပါ သ ည့္ တံခါးလက္ကိုင္ေသာ့မ်ဳိးကို ၁၈၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဂ်ရမီ ယာခ်ပ္(ဘ္)က ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ခဲ့သည္။

 

 

 

၁၆၂၈ ခုႏွစ္က တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ ဆြီဒင္ သေဘၤာတစ္စီးမွ အခန္းေသာ့တစ္ခု

key

သူ ျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ တံခါးေသာ့တစ္ခု ကို အေတြ႕အႀကံဳရွိ ေသာ့ျပင္ဆရာတစ္ဦး က သံုးလ တိုင္တိုင္ႀကိဳးစားဖြင့္ၿပီး မေအာင္ျမင္ခဲ့ ရာ တြင္ ဆုေငြ စတာ လင္ေပါင္ ၁ဝဝ ရရွိခဲ့သည္။ ထိုေခတ္က ေပါင္ ၁ဝ၀ ဆိုသ ည္မွာလြန္စြာ မ်ားျပားေသာ ဆုေငြပင္ျဖစ္ေလ၏။ ယင္းကို ခ်ပ္(ဘ္)ေသာ့ ဟုယေန႔ထက္ တို င္ေခၚေဝၚ ၾကေလသည္။၁၈၂ဝ တြင္ မူခ်ပ္(ဘ္)သည္ ညီျဖစ္သူ ခ်ားလ္စ္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ခ်ပ္(ဘ္)ေသာ့ကုမၸဏီကို တ ည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စိတ္ ခ်ရ ေသာ တံခါးေသာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ၾကေလ၏။ ထို႔ေနာက္တြင္ လွည့္ဖြင့္ႏိုင္သည့္ တံခါး လက္ကိုင္ ေသာ့မ်ဳိးကို အေမရိကန္မွ လင္းနပ္စ္ေ ယးလ္  (အႀကီး) ကလ ည္း ပိုမိုစိတ္ခ်ေကာင္း မြန္ေစရန္ မြမ္းမံ ဖန္တီးခဲ့ျပန္သည္။ ေယးလ္၏ ေသာ့မ်ားကို ေခတ္ေပၚဒီဇိုင္းမ်ားဟုလည္း ေခၚၾက၏။ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္တြင္မူ လင္းနပ္စ္ေယးလ္(အငယ္)က ေယးလ္ ေသာ့ကုမၸဏီကို တည္ေ ထာင္ ကာ ေသာ့မ်ဳိးစုံကို ထုတ္လုပ္လ်က္ ရွိသည္မွာ ယေန႔တိုင္ ျဖ စ္ေလသည္။ထို႔ေနာက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ကိုလူအမ်ားအသုံးျပဳလာၾကသည္တြင္မူ ေသာ့မ်ားကိုလည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လာၾကျပန္သည္။ သာမန္ လွ်ပ္စစ္ေခတ္မွ တစ္ဆင့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္တြင္မူ ေသာ့မ်ားသည္လည္း အီလက္ ထရြန္းနစ္ထိန္း ခ်ဳပ္စနစ္ မ်ားျဖစ္လာၾကေလေတာ့သည္။

 

တ႐ုတ္တို႔၏ ေရွးေဟာင္း တံခါးေသာ့တစ္ခု

key2

တံခါးေသာ့ မ်ားမွာလည္း အထူး ပင္လုံၿခံဳ စိတ္ခ်လာရသည္ႏွင့္အမွ်  အာမခံအခန္း တံခါးေသာ့ ၊ဘဏ္တိုက္ အခန္း တံခါးေသာ့၊ ရတနာပစၥည္းဆိုင္ အ ခန္းတံခါးေသာ့ အစရွိသည္ ျဖင့္ အေရးႀကီး ေသာ အခန္းတံ ခါးေသာ့မ်ားကုိလည္း အီလက္ထရြန္းနစ္ နည္းပညာႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ထုတ္ လုပ္ ဖန္ တီး လာၾကေလသည္။ေသာ့ဟူ၍ ခတ္ရေကာင္းမွန္းသိဖို႔ေဝးစြ၊ အိုးအိမ္ ႏွင့္ပင္ေနရေကာင္း မွန္းမသိေသာအခ်ိန္မွသည္ လြန္ စြာ အဆင့္ျမင့္ေသာ တံခါးေ သာ့မ်ားေပၚ ေပါက္လာခ်ိန္အထိ လူ႔သမိုင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ေသာင္းခ်ီခဲ့ပါသည္။ ေသာ့ တို႔၏သမိုင္းသည္ လူသားတို႔၏ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈ သမိုင္းႏွင့္ ယ ဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းပင္ျဖစ္သလို နည္း ပညာ မ်ားတိုးတက္ လာျခင္းသမိုင္းလည္းျဖစ္ေလ ၏။ နည္းပညာတိုးတက္ မႈႏႈန္းမွာ ေရွ႕သို႔အထူးျမန္ဆန္ စြာတက္ လွမ္းလ်က္ ရွိေလရာ ယေန႔ေခတ္ေပၚ တံခါးေသာ့မ်ဳိးမွသည္ မိမိတို႔စိတ္ကူး ထဲ ဝယ္ မေတြးမိေသးေသာ တံခါးေသာ့မ်ဳိးေတြ ဆက္လက္ေပၚေပါက္လာ ဦး မည္မွာလည္း ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

 


ရန္မ်ဳိးေအာင္

Go to top